عربی سال اول دبیرستان

پاسخ تمارین عربی سال اول دبیرستان

تمارین درس هشتم

تمرین اول :
1- اجْعل الكلمات التی تحتها خط فی مكان مناسب من الجدول
كلماتی را كه با خط مشخص شده اند در جای مناسبی از جدول قرار بده .

الف:
1 – العاقلُ مَنْ وعَظَته التّجاربُ
عاقل كسی است كه تجربه ها به او پند آموخته است

2 – هلْ ینْجَحُ الذّین لا یَدْرسونَ ؟
آیا كسانی كه درس نمی خوانند قبول می شوند؟

3 – هم وَجَدوا طریقةَ یحلّ هذه المشكلة
آنها برای حل این مشكل راهی یافتند

4 – نحْنُ درسْنا و نجَحْنا فی الامتحان
ما درس خواندیم و در امتحان قبول شدیم

المبنی
علی الضم علی الفتح علی الكسر علی السكون
الاسم نحن الذین هذه من
الفعل وجدوا وعظته _ درسنا
الحرف _ _ لِ هل

 

 

ب :
1- وَ جعَلْنا من الماء كلّ شیءٍ حیّ
هر چیز زنده را از آب آفریدیم

2 - لا تتكاسَلْ فأن طریق العزّ صَعْبٌ
تنبلی نكن پس همانا راه عزت سخت است

3 – هلْ یعْتَمِدَ العاقلُ علی الجاهل ؟
آیا عاقل به نادان اعتماد می كند؟

المعرب
المرفوع المنصوب المجرور المجزوم
الاسم صعب كل الماء-الجاهل _
الفعل یعتمد _ _ لا تتكاسل

 تمرین دوم به عهده دانش آموز است

تمرین سوم

  صِلْ كُلّ فی العمود الاوّل بما یُناسبها من العَمودُ الثّانی

هر كلمه در ستون اول را به آنچه مناسبش است از ستون دوم وصل كن

 تمرین چهارم

  عیّنُ الصحیح فی ترجمة العبارات التالیة .
در ترجمه عبارت های زیر ترجمه صحیح را تعیین كن

1. اولئك الذین صدقوا و اولئك هم المتّقون
الف. آنان كسانی اند كه راست گفتند و آنان همان پرهیزگارانند
ب. اینان كه راست می گفتند ، همان پرهیزگارانند

2 – فاصبر علی ما یقولُون ُ وسبّحْ بحمدِ ربّك
الف. پس بر آنچه می گویند : بی تابی مكن، آنان به ستایش پروردگارت تسبیح گویند
ب. پس بر آنچه می گویند، شكیبا باش و به ستایش پروردگارت تسبیح گوی

3 – انی لما انْزلْتَ الیّ من خیر فقیرٌ
الف.همانا من به آنچه از نیكی به سوی فرستی ، نیازمندم
ب.همان من به آنچه فرستادی از خوبی ها نیازمندم

 

پرتوهای قرآنی درس هشتم :
الف – در آیات زیر سه كلمه از یك ریشه هستند، آنها را در بنویسید .

1. لا تُبْطلوُا صدقاتِكُمْ بالمّن و الاذی
صدقه های خویش را با منت گذاشتن و آزار رساندن باطل نكنید

2. لَهُم اَجْرُ غیرُ ممنونُ
برای آنها پاداش بی منت است

3 – قد منّ الله علَیْنا
خداوند بر ما منت نهاده است.

مّن - ممنونُ - منّ

 

ب : كدام جمله بیانگر مقابل است؟
لا تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلولَة الی عَنُقِكَ و لا تبْسُطها كُلّ البَسط :
دستت را بگردنت بسته مدار و آن را كلاَ مگشای

الا تبعاد عن الافراط و التفریط فی الانفاق : دوری از افراط و تفریط در انفاق كردن
عدّمُ الاسراف فی الانفاق : زیاده روی نكردن در انفاق
عدم التسمر علی الدّنیا : حسرت نخوردن به دنیا
الاتبعادُ عن التّكاسُلِ : دوری از تنبلی
مورد اول صحیح است.

 

تست های كنكوری درس 8 :

1- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست ؟
الف) خالفتِ الصّفرعُ و استمرّت :‌قورباغه مخالفت كرد و ادامه داد
ب) و جعلنا منَ الماء كُلّ شی حیّ . هر چیز زنده را از آب آفریدیم
ج) اطلبو الدّیك یوذّنُ لصلاة الصُبح :‌از خروس بخواهید برای نماز صبح اذان بگوید
د) فَمَشی فی الارض ینْصَحآ و یَسُّبُ الی الدنیا : پس روزی زمین حیله گران را نصیحت می كرد
2- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) العارف : دانا
ب)‌رَفَضَ: رد كرد
ج) ذوی الیتجان : مرغ
د) الدّیك :‌خروس
3- مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) به كلماتی كه حركت حرف آخر آنها با تغییر موقعیت تغییر می كند مصوب می گویند.
ب) به كلماتی كه حركت حرف آخر آنها در هر موقعیت ثابت بماند مبنی می گویند
ج) تمام صیغه های فعل مضارع معرب هستند
د) بعضی از اسم ها مبنی هستند
4- مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) مبنی بر فتح كلمه ای است كه حركت آخرش همیشه فتحه باشد
ب) مبنی بر كسر كلمه ای است كه حركت آخرش همیشه كسره باشد
ج) مرفوع كلمه معربی است كه علامت رفع (-ٌ - ُ ) داشته باشد
د) منصوب كلمه ی معربی است كه علامت سكون (-ْ) داشته باشد
5- مفهوم كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) مبنی بر ضم كلمه ای است كه حركت آخرش همیشه ضمه باشد
ب) مبنی بر سكون كلمه ای است كه علامت اخرش گاهی سكون باشد
ج) مجرور كلمه ی معربی است كه علامت جر ( -ٍ
) داشته باشد
د) مجزوم كلمه معربی است كه علامت جزم ( -ْ ) داشته باشد
6-كدا م گزینه معرب است؟
الف) یكْتُبُ
ب) اُكْتَب
ج) كَتَبَ
د) یكْتُبنَ
7- كدام گزینه مبنی است؟
الف) الكتاب
ب) الذّی
ج) تَكْتبین
د) سعید
8 – وَجَدوا مبنی بر چیست؟
الف) فتح
ب) ضمّ
ج) كسر
د) سكون
9 – نجَحْنا مبنی بر چیست؟
الف) سكون
ب) فتح
ج) كسر
د) ضمّ
10 – كلمه های (لا) و (الّتی) مبنی بر چیست؟
الف) فتح
ب) جرّ
ج) ضمّ
د) سكون
11 – اعراب (صَعْبٌ) در جمله (انّ الطریقَ الفرّ صعُبْ) كدام است؟
الف) نسب
ب) جرّ
ج) رفع
د) جزم
12 – در كدام گزینه كلمه منصوب وجود دارد؟
الف) جاءَ الطالِبُ
ب) سلّمْتُ علی الطالب
ج) رَأیْتُ الطالب
د) هوَ لا یتكاسلُ
13 – كدام گزینه در مورد تجزیه كلمه ( هولاء) صحیح نیست؟
الف) اسم اشاره
ب) مبنی بر كسر
ج) برای جمع
د) مجرور
14 – كدام گزینه در مورد تجزیه كلمه (اُدْرُسْ) صحیح نیست؟
الف) فعل امر
ب) برای مفرد مذكر مخاطب
ج) مبنی بر سكون
د) مجزوم

+ نوشته شده در  جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت 15:45  توسط مهدی لطفعلی زاده مهرآبادی  |