عربی سال اول دبیرستان

پاسخ تمارین عربی سال اول دبیرستان

تمارین درس اول

تمرین اول به عهده ی دانش آموز است.

تمرین دوم

ترجم الافعال التّالیه ثمّ اجْعل كلّ فعل فی مكانه المناسب :

فعل های زیر را ترجمه كن سپس هر فعلی را در جای مناسبش قرار بده

ماضی

مضارع

امر

نهی

ضحكوا

خندید

یكشفان

كشف می كنند

اترك

ترك كن

لا تقنطی

نا امید نشو

عصفت

وزید

سنصدق

راست می گوییم

احملا

حمل كنید

لا تحبسا

حبس نكنید

فقدتم

از دست دادیم

یخسر

ضرر می كند

افتحوا

باز كنید

لاتظلموا

ستم نكنید

عزمنا

تصمیم گرفتیم

تقدرین

می توانی

ارحموا

رحم كنید

لاتیاس

مایوس نباش

  تمرین سوم

اجعل فی الفراغ فعلاً مضارعاً للّنهی


در جای خالی فعل مضارع برای نهی قرار بده

1. لا تلْبسوا الحق بالباطل (تَلبسونَ)

2. لا تَحْزنْ انّ السامعنا (تَحْزن)

3. لا تقْربا هذه الشّجرة (تَقْربان)

  تمرین چهارم به عهده ی دانش آموز است

تمرین پنجم

اُكْتُبْ كلَّ كلمةٍ فی مكانها المناسب من الجدول ثمَّ اذّكر مفردها :

هر كلمه را در جای مناسبش قرار بده (در جدول) و مفردش را ذكر كن

والدین ایّام ، مسئوولینَ ، جنّتانِ، عالمات ، صادقین ، صالحات، بحرین، علوم، خاشعین، فراشات، عِباد

المثنی المفرد
والدین والد
جنتان جنت
البحرین البحر
الجمع السالم المفرد
مسؤولین مسؤول
عالمات عالمة
صادقین صادق
صالحات صالحة
خاشعون خاشع
فراشات فراشة
الجمع التكسیر المفرد
ایام یوم
علوم علم
عباد عبد

تمرین ششم

اجعل فی الفراغ ضمیراً مناسباً :

 
در جای خالی ضمیر مناسب قرار بده

1. و هُمْ مُسْتكبرون (هُنّ ، هُمْ، انتنّ ، هما)

و آنها مستكبر هستند

2. اللّهم انت القائل و قولك حقٌ (انتَ، أنتٍ ، هم ، هُنّ)
خدایا تو گوینده ای و سخنت حق است

3. فالله خیرٌ حافظا و هُو ارحم الراحمین (هو ، هی ، نحن، هما)
پس خدا بهترین نگهبان است و او مهربانترین مهربانان است

 تمرین هفتم

عیّن اعراب الكلمات التی اشیر الیها بخطّ

1. اللهّم قولك حقٌ وعْدُكَ صدقٌ .
خدایا سخن تو حق است و وعده تو راست
2.و یضربُ اللهُ الامثالَ للناسِ ِ.
و خدا مثل ها را برای مردم می زند

تمرین هشتم

  عین الترجمة الصحیحة : ترجمه صحیح را معین كنید.

1. لا تبحثوا عن عیوب النّاس .
در مورد عیب های مردم بحث نكنید
در جستجوی عیب های مردم نباشید

2. اللهُ یعلمُ و انتم لا تَعْلمون .
خداوند می داند و شما نمی دانید
خداوند می داند و آنها نمی دانند

3. اركعوا و اسجُدوا و اعبدوا ربّكُم .
ركوع و سجود كنید و پروردگارتان را بپرستید
ركوع و سجود كردند و پروردگارشان را پرستیدند

 

كارگاه ترجمه درس اول :
1- باتوجه به مطالب گفته شده در صفحه 10 كتاب درسی، غلط های ترجمه های زیر را پیدا كنید و صحیح آنها را بنویسید.

1. اَكْتُبل لنا فی هذه الدّنیا حسنةً و فی الآخرة .
برای ما در آن دنیا و آخرت نیكی را می نویسند.


برای ما در این دنیا و آخرت نیكی را بنویس

2. ارجعی الی ربّك
به سوی پروردگارتان بازگردید


به سوی پروردگارت باز گرد

3. سَیَجْعلُ الله ُ بعدَ عُسرٍ یُسراً .
خداوند پس از سختی آسانی قرار داد.


خداوند پس از سختی آسانی قرار خواهد داد

4. یَسْمعُ الله ُ نداءَ المظلومینَ
صدای مظلومان پیام خدا را می شنود.


خدا صدای مظلومان را می شنود

5. لا تَعبُدوا الا الله .
عبادت نمی كنید مگر خدا را


عبادت نكنید مگر خدا را

 

2- اضواء قرآنیه (پرتوهای قرآنی ):
الف – با توجه به زمان و صیغه ی فعل های مشخص شده، جاهای خالی را پر كنید:

 

1. قال : اُخرُجْ منها فانّكَ رجیمٌ .
گفت از این { مقام } خارج شو كه رانده شده ای

2. یخْرُجُ منهما اللّؤلؤ و المرجانُ .
از هر دو {دریا} مروارید و مرجان خارج می شود.

3. لا تكونوا كالذینَ خرجوا من دیارهم بطراً .
مانند كسانی مباشید كه از خانه هایشان با حالت سرمستی خارج شدند.

 

ب: حركت آخر (اعراب) كلماتی را كه زیر آنها خط كشیده شده مشخص كنید:

 

1. جاءَ الحقُّ و زهقَ الباطلُ .
حق آمد و باطل از میان رفت

2. انزل اللهُ سكینةُ علی رسولِهِ و ............
خدا آرامش خویش را بر پیامبرش ........فرو فرستاد

3. اللهُ علیمٌ بالظالمین .
خداوند بر حال ستمكاران آگاه است

 

تست های كنكوری درس اول : (بدون پاسخ)

1. ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟

الف) نَصَبْتُ وجهی : رو آوردم
ب) افْعْل بی ما انتَ‌اهلُهْ : با من آنگونه رفتار كن كه خود شایسته آن هستی
ج) لا تقربا هذه الشجرة : به این درخت نزدیك شوید
د) اُسْرُرْ علی العزیمة جوانحی : اعضای بدنم را برای برخورداری از عزمی محكم استوار بدار.
2- ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟الف) وَهَبْ : بخشید
ب) الاهل : شایسته
ج) الحقّ : شایسته است
د ) شدّ : نیرومند ساخت
3 – كدام گزینه با ضمیر «هی» مناسبت دارد؟الف) عَلمتَ
ب) علَمَ
ج) عَلْمِت
َ د) عَلمْتِ
4 – كدام گزینه با ضمیر «انت» تناسب دارد؟الف) أذْهَبُ
ب) تَذْهَبُ
ج)یَذْهَبُ
د) تذهبین
5 – كدام گزینه با ضمیر «انتما» تناسب دارد؟الف) اُدخلا
ب) اُدخلوُا
ج) ادْخلی
د) اُدْخلنَ
6 – كدام گزینه «انتم» تناسب دارد؟الف) لات تَخْرُجْ
ب) لا تَخْرُجا
ج) لا تَخْرَجْنَ
د) لا تَخْرجوا
7 – كدام گزینه با ضمیر «انا» تناسب دارد؟الف) ما لَعِبْنا
ب) ما لَعِبَتُ
ج) ما لَعِبوا
د) ما لَعِبَتِ
8 – كدام گزینه جمع مكسر سالم است؟الف) علوم
ب) فراشات
ج) مسلمینِ
د) مسلمینَ
9 – كدام گزینه بر وزن فعیل نیست؟الف) عزیز
ب) شریف
ج) غََنور
د) رحیم
10 – در جمله (العلمُ فقیدٌ) العلمُ چه نقشی دارد؟الف) مبتدا
ب)خبر
ج) فاعل
د) مفعول
11 – در جمله (قَوْلك حق) حق چه نقشی دارد؟الف) مبتدا
ب) خبر
ج) فاعل
د) مفعول
12- در جمله (العلمُ خیرٌ من المال) من المالِ چه نقشی دارد؟الف) مفعول
ب) جارومجرور
ج) فاعل
د) مبتدا
13 – اعراب مبتدا و خبرو فاعل كدام است؟الف) رفع
ب) نصب
ج) جر
د) مبتدا و خبر رفع می گیرند و فاعل نصب
14 – حروف جر چه اعرابی به اسمهای بعد از خود نشان می دهندالف) رفع
ب) نصب
ج) گاهی نصب گاهی جر

د) جر

تست های کنکوری داده شده را حتماً تمرین کنید به دردتون می خوره.

+ نوشته شده در  جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت 15:52  توسط مهدی لطفعلی زاده مهرآبادی  |