عربی سال اول دبیرستان

پاسخ تمارین عربی سال اول دبیرستان

تمارین درس چهارم

تمرین اول
 عین الجواب الصحیح : جواب صحیح را تعیین كنید

1. أَمر قارون َ بدفْعٍ دینارٍ لاولئكَ الرّجال لب..... قارون فرمان داد به آن مردان دینار بدهند برای ............
الف) تحقیرهم
ج) تخویفهم
ب) مُساعدتهم
د) بشیرهم

2 . قارون ..... عند نزولُ النداب .
قارون .......موقع نزول عذاب
الف – ساعد الفقراء
ب- قصدالرّجوع عن كُفره
ج – ما قصد مساعدة الفقراء
د – اَنْفقَ اَموالَهُ

 تمرین دوم به عهده ی دانش آموز است

تمرین سوم

  این دو نفر ( شكل 43 كتاب درسی) در كارگاه خود از تابلوی افعالف تعدادی اسم فاعل و اسم مفعول ساخته اند . آیا می توانید پیش بینی كنید كه تابلوهای بعدی چگونه خواهد بود و به تابلوهای ساخته شده ، قبلاً چگونه بوده اند؟ فراموش نكنید كه معنی آن را بنویسید.

 

اسم فاعل اسم مفعول
محسن محمد
شاهد مشاهِد بیننده مشاهَد دیده شده
استخرج مستخرِج استخراج كننده مستخرَج استخراج شده
اعتمد معتمِد اعتماد كننده معتمَد مورد اعتماد
بشَّر مبشِر بشارت دهنده مبشَر بشارت داده شده
ینتظر منتظِر منتظر منتَظَر مورد انتظار

 تمرین چهارم

  ترجم العبارت ثمّ عیّن اسم الفاعل و اسم المفعول : عبارت های زیر را ترجمه كن و اسم فاعل و اسم مفعول آن را بنویس.
ترجمه متن به عهده دانش آموز : متن تمرین در ص 43 كتاب

اسم فاعل:مجرد:حافظ، طالب، شاكر
اسم فاعل:مزید:متعذر، متفضّل، منْصِف، مُستسْلِم
اسم مفعول:مجرد:مملوءَة ، محرومین، مظلومون
اسم مفعول:مزید:مَغْصَبة ، مُسْتَضعفون

 تمرین پنجم باید با توجه به حل معلم نوشته شود.

كارگاه ترجمه درس چهارم

1- غلط های موجود در ترجمه های فارسی را تصحیح كنید

1 - (قَدْ أفْلَحَ المؤمنونَ ........الذّین هُمْ عن اللّغو مُعرضونَ)
مؤمنان محققاً رستگار شدند
كسانی كه از بیهوده دور شده اند (روی گردانند)

2 – مشاورة المشْفق الجاهل خطرًٌ
مشورت كننده ی دلسوز نادان شده خطرناك است.
مشورت كردن با دلسوزان نادان خطرناك است

3 – المُسْتضعفون هم وارثون الارضَ
ضعیف كنندگان همان وارثان زمین هستند
كسانی كه ضعیف نگاه داشته شده اند، همان وارثان زمین هستند

 

پرتوهای قرآنی :
1 – هر یك از كلمات زیر را با توجه به معنی آیات، در جای خالی مناسب قرار دهید: الْمُرسلین ، المكذّبین ، مُبشّرین ، مُنذرین

1. فَبَعَثَ اللهُ النّبین مُبشّرین و مُنذرین (بقره 213)
خداوند پیامبران را بشارت دهنده و بیم دهنده مبعوث كرد

2. فسیرو فی الارض فانظروا كیف كان عاقبة المُكذّبین
بنابراین در زمین حركت كنید و بنگرید عاقبت تكذیب كنندگان چگونه بوده است؟

 

ب – دوآیه زیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید
یا ایّها النّبیُّ انّا ارسَلْناكَ شاهداً و مبشراً و نذیراً .(احزاب 45)
ای پیامبر ما تو را شاهد و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم

و ما نُرلسلُ المرسلینَ الاّ مُبشّرین و مُنذرین (كهف / 56)
و پیامبران را جز بشارت دهنده و بیم دهده نمی فرستیم
سؤال :

1- تفاوت میان « شاهداً‌، مبشراً » از لحاظ اشتقاق چیست؟
شاهداً اسم فاعل است و از ثلاثی مجرد ساخته شده است لذا مبشّراً اسم فاعل است و از ثلاثی مزید ساخته شده است.

2 – شباهت « مرسلینَ و مُنذرین » از چه جهتی است ؟
هر دو از ثلاثی مزید ساخته شده است.

 

تست كنكوری درس 4 :

1 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟الف) اللهم خلقنا من شرّ هذا الطاغوت : خدایا مرا از شر این سركش نجات بده
ب) هذه عاقبة المكذّبین . این سرانجام تكذیب كنندگان است
ج) اللهُ غافِرُ كلّ ذنبٍ . خدا آمرزنده هر گناهی است
د) تفرّعْتُ الی ربّی معتذراً . با التماس به پروردگارم عرض كردم
2 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟الف) ایْتلع : بلعید
ب) الاجیال : نسل ها
ج) الحافظ : نگهدارنده
د) الصانع : مصنوعی
3 – ترجمه كدام گزینه صحیح نیست؟الف) الالیم : دردناك
ب) كنَزَ : گمان كرد
ج) الدلیل : راهنما
د) صاحب الجلالة : اعلی حضرت
4 – كدام گزینه مشتق است ؟الف) دفتر
ب) قلم
ج) كاتب
د) لوْح
5 – اسم فاعل از ثلاثی مجرد چگونه ساخته می شود؟الف) بر وزن فاعل
ب) با آوردن (مُُ) بر سر مضارع ج) بر وزن مفعول
د) با مكسور كردن حرف ما قبل آخر مضارع
6 – اسم مفعول از ثلاثی مجرد چگونه ساخته می شود؟الف) بر وزن مفعول
ب) با برداشتن (ی) از ابتدای فعل مضارع
ج) بر وزن فاعل
د) با آوردن مُب بر سر مضارع
7 – كدام گزینه از روش های ساخت اسم فاعل از ثلاثی مزید نیست؟الف) از فعل مضارع ساخته می شود
ب) به جای حرف مضارع میم مفهوم (مُ) می آید
ج) حرف ما قبل آخر مكسور می شود
د) از فعل ماضی ساخته می شود
8- كدام گزینه از روش های ساخت اسم مفعول از ثلاثی مزید نیست؟الف)‌از فعل مضارع ساخته می شود
ج) حرف ما قبل آخر مفتوح می شود
د) به جای حرف مضارع به مفهوم (مُ) می آید
9- كدام گزینه اسم فاعل نیست؟الف)‌عالَمینَ
ب) طالبینَ
ج) حافظون
د) ناظِران
10 – كدام گزینه اسم مفعول نیست؟الف) مملوء
ب) مملوءة
ج) ظالم
د) مظلوم
11 – كدام گزینه اسم فاعل نیست؟الف) مُتفضَّل
ب) مُغْتصبه
ج) مُضفین
د) مُشاهِدون
12- كدام گزینه اسم مفعول نیست؟الف) مستضعفون
ب) مُنسجم
ج) مخاطبین
د) محكمات
13 – كدام گزینه جمله (فانظروا كیف كان عاقبة .....) را كامل كنید؟الف)شاهداً
ب) نذیراً
ج) المكذّبین
َ د) سیروا
14 – كدام گزینه در مورد (شاهد – مُشاهد) صحیح نیست؟
ذ
الف) هر دو اسم فاعل هستند
ب) هر دو از یك ماده (ریشه) هستند
ج) شاهد از ثلاثی مجرد ساخته شده است و مشاهد از ثلاثی مزید
د) شاهد اسم فاعل است و مشاهد اسم مفعول
15 – كدام گزینه جامد است؟الف) قاتِل
ب) مَشْمول
ج) مُشْرك
د) عالَم

+ نوشته شده در  جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت 15:49  توسط مهدی لطفعلی زاده مهرآبادی  |